The Little Gym

 

The Little Gym พัฒนาเด็กอายุ 4 เดือนถึง 12 ขวบ โดยใช้การสอนทักษะยิมนาสติกขั้นพื้นฐานเป็นสื่อในการฝึกการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย เสริมสร้างทักษะ ทั้งทางสติปัญญา การเข้าสังคม ไปพร้อมกับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างความมั่นใจ และ การรักการออกกำลังกาย ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

Website : https://www.thelittlegym.com/
Tel : 026648994-5
ชั้น 1 อาคาร C ศูนย์การค้า EmQuartier