Olympic The Greatest Experience

20 20 0207 - 20 20 0430

The Greatest Experience ประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่กับวีซ่า
ลงทะเบียนลุ้นรับทริปชมพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563
ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ บลูพอร์ต และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

ห้างสรรพสินค้า: ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ ผ่าน M Card Application หรือ ที่เคาน์เตอร์ Inspector ทุกจุดภายในห้างสรรพสินค้า

ศูนย์การค้า : นำใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทมาลงทะเบียนทุกครั้งที่จุด Redemption ในโซนศูนย์การค้าที่กำหนด

ลุ้นชมพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 และรางวัลอื่นๆรวม 4.68 ล้านบาท

สมาชิก M Card สะสมยอดซื้อภายในห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้าผ่านบัตร VISA ทุกประเภทครบทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น พิเศษใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA รับ 5 สิทธิ์ลุ้น โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application หรือจุด Inspector เพียงครั้งเดียว

รางวัลที่ 1 ทริปชมพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020  
พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจการบินไทย และโรงแรม 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 967,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทริปชมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 (2 ชนิดกีฬา)
พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจการบินไทย และโรงแรม 5 วัน 3 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 676,400 บาท รวมมูลค่า 2,029,200 บาท

รางวัลที่ 3 กระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ ขนาด 28 นิ้ว
จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 16,900 บาท รวมมูลค่า 1,690,000 บาท

เงื่อนไข Lucky Draw

 • สมาชิก M Card สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย ครบทุก 2,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต และศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และบลูพอร์ต ระหว่าง 7 ก.พ.63 – 30 มิ.ย.63 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น พิเศษเฉพาะ SCB M VISA ทุกประเภท รับเพิ่มเป็น 5 สิทธิ์
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกใบ จะคำนวณรวมกันภายใต้หมายเลขสมาชิก M Card เดียวกัน
 • การลงทะเบียนร่วมรายการ เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ ผ่าน M Card Application หรือ ที่เคาน์เตอร์ Inspector ทุกจุดภายในห้างสรรพสินค้า
 • การลงทะเบียนร่วมรายการ เมื่อใช้จ่ายในศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ นำใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทมาลงทะเบียนทุกครั้งที่จุด Redemption ในโซนศูนย์การค้าที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่ใช้จ่าย โดยใบเสร็จดังกล่าวจะต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือพิมพ์ออกมาจากร้านค้าโดยต้องมีตราประทับชื่อร้านค้า (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนด้วยมือทุกกรณี)
 • ประเภทสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทองคำ รายละเอียดของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • สินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งชำระจะไม่นำมาคำนวณสิทธิ์
 • รายการนี้เป็นการขยายเวลาเฉพาะการสะสมยอดซื้อเพื่อชิงรางวัล ระหว่าวันที่ 7 ก.พ.63 – 30 เม.ย.63 เป็น ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.63 – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะประมวลผลข้อมูลรายชื่อที่ลงทะเบียนและคำนวณจำนวนสิทธิ์จากยอดเงินที่ใช้จ่าย
 • จับรางวัลวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 00 น. ณ ห้างฯ เดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 3
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 6 ส.ค.63 ทาง mcardmall.com,www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในเครือเดอะมอลล์ ทุกสาขา
 • หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน บริษัทจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับรางวัลใหม่ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ของรางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ 1 และ 2 รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ ค่าออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างสนามบิน – โรงแรม และค่าเดินทาง ไป – กลับ โรงแรม – สนามกีฬา ตามที่บริษัทกำหนด
 • ของรางวัลที่ 1 และ 2 ไม่รวมค่าอาหารและ ค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้เลื่อนการจัด โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ออกไป เป็นปี พ.ศ.2564 ทางบริษัทจะแจ้งวันเดินทาง และกำหนดการกับผู้โชคดีอีกครั้ง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม วันที่ 7ส.ค.63 – 15ก.ย.63
 • หากไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ลำดับต่อไป
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท แทนผู้โชคดี ส่วนภาษีบุคคลธรรมดา ผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีประจำปีของผู้โชคดีเอง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานในเครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall และ M Card Application