ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Joyful New Year 2020

20 20 0228 - 20 20 0531

รับคะแนนสะสม M Point 1 ล้านคะแนน
จำนวน 20 รางวัล รวม 20 ล้านคะแนน มูลค่า 2.5 ล้านบาท

 1. คุณ พรพิไล           ไรวา
 2. คุณ อิทธิเดช         โรจน์สิทธิศักดิ์
 3. คุณ มยุรี              ปิ่นบัณฑิตทรัพย์
 4. คุณ สุรพล            จันทร์นวล
 5. คุณ พรพรรณ        พุ่มพันธ์
 6. คุณ บุญเสริม        นัยเวช
 7. คุณ เอนก             ทุมโสภา
 8. คุณ เพ็ญประภา    นิวาศานนท์
 9. คุณ ทียารัชต์         จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
 10. คุณศิลป์ชัย        ต่างโอฐ
 11. คุณธนิดา           ภักดีวุฒิธรรม
 12. คุณชุติมา           จิรนันท์วัฒนา
 13. คุณกฤษณะ        จินดา
 14. คุณจิตติพนธ์      แสงโพธิ์
 15. คุณลักขณา        ช่างสลัก
 16. คุณณรงศักดิ์      เนตรตระกูลชัย
 17. คุณศิรชัช           สัตยารักษ์
 18. คุณพรพิมล        มาศสกุลพรรณ
 19. คุณพุทธิกุล        ทองเนื้อสุก
 20. คุณจิราพร         โหตระกิตย์

หมายเหตุ

 • รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

** ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง **

หมายเหตุ :

หลักฐานในการรับรางวัล

 • หนังสือแสดงความยินดี
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล
(ผู้โชคดี) เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 6,250 บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบบาท) โดยชำระเป็นเงินสด เท่านั้น
 2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 3. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ที่ เอ็มโพเรียม เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม เบอร์ติดต่อ 02-269-1508 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์